Nett- og fibervirksomheten i Flesberg Elektrisitetsverk er nå en del av Midtkraft. Vi arbeider med å slå sammen hjemmesider, sentralbord og epost. Inntil dette er gjennomført ber vi kunder i Flesberg fortsatt benytte telefon 32 76 07 00, www.fe.no og firmapost@fe.no for kontakt, informasjon om tjenestene og tilgang til Kundeweb. Strømkunder betjenes nå av Kraftriket som nås på 32 14 10 00 eller epost kunde@kraftriket.no. Fra og med oktober vil Kraftriket fakturere kraft og nettleie på en samlefaktura for strømkundene.

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Midtkraft AS og datterselskapene Midtkraft Strøm AS og Midtkraft Nett AS er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan Midtkraft behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Ved etablering av et kundeforhold registreres og innsamles personopplysninger. Mange opplysninger oppgis av den enkelte kunde, mens andre hentes fra Midtkraft sine systemer og tekniske utstyr. I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen, f.eks. målerdata.

Midtkraft Nett vil utveksle personopplysninger med kundens strømleverandør, herunder navn, adresse, informasjon om målepunktet samt målerdata.

Myndigheten har innført en nasjonal database (elhub) som alle nett- og strømselskap er pålagt å overføre personopplysninger og forbruksdata til og fra, på daglig basis. 

Formål

Midtkraft behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål:

  • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde
  • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg
  • Gjennomføring av markeds- og kundeanalyser

Midtkraft gjennomfører ingen såkalte automatiserte individuelle avgjørelser på bakgrunn av de personopplysningene vi behandler og lagrer.

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av Midtkraft, og har derfor rett til:

  • Å få en oversikt over de opplysninger som behandles
  • Å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres
  • Å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses
  • Å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet
  • Å kreve at personopplysninger som behandles av Midtkraft utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig, f.eks en annen strømleverandør. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet).

Datatilsynet har utviklet en veileder som forklarer kundenes rettigheter og de har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved anmodning om innsyn i personopplysninger. Se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte Midtkraft.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top