Webkamera

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er Din side
  • Din side hos oss er en web-løsning der kunden kan hente ut relevant informasjon om kundeforholdet. Informasjonen blir presentert på en måte som er lett å forstå. Her kan kunden bl.a. se informasjon om tidligere regninger, ta prøveavregning etter måleravlesning, se forbrukshistorikk m.m. Større bedriftskunder som har timeregistrerende måler kan her hente ut forbruket på en regnearkfil time for time.

 • Hva gjør jeg når strømmen går?
  • Fra tid til annen hender det dessverre at man kan oppleve at strømmen går.
   Dette skyldes enten en feil på kundens eget anlegg eller en feil i netteiers anlegg.

   Sjekk først og fremst om naboen din også er strømløs. Dersom naboen også er strømløs og
   du ikke har mottatt varsel om strømstans fra nettselskapet kan du kontakte nettselskapets
   vakttelefon.

   Nettselskaper i lokalområdet:

   Område Nettselskap Vakttelefonnr:
   Modum og Sigdal Midtnett 32 78 32 79
   Ø. Eiker Øvre Eiker Energi 90 10 01 91
   N. Eiker, Kongsberg og Drammen EB Nett 815 68 818
   Hole og Ringerike Ringeriks-kraft Nett 32 12 24 20
   Krødsherad Krødsherad Everk 32 14 94 50
 • Fødselsnummer
  • Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder.
   Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å innhente
   kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig identifisere kundene
   og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).
   Se NVEs Faktaark 5/2015.

 • Hvordan bytter jeg til Midt Kraft Buskerud som kraftleverandør?
  • Midt Kraft Buskerud vil hjelpe deg med de praktiske gjøremål rundt et leverandørbytte. Vanligvis kreves det ikke mer av deg enn at du returnerer en tilsendt kontrakt i underskrevet stand (eller bruker bestillingsskjema på websidene våre) og leser av strømmåleren din på skiftedatoen.

   Midt Kraft Buskerud har så rutiner for å varsle din nåværende kraftleverandør og nettselskap om leverandørbytte.

 • Hvor lang tid tar det før jeg kan ha Midt Kraft Buskerud som kraftleverandør?
  • Når en avtale er inngått, sender Midt Kraft Buskerud en elektronisk melding til lokalt nettselskap med anmodning om at kunden skal bytte til Midt Kraft Buskerud. Nettselskapet har da 14 dager på seg til å gjennomføre leverandørbyttet. Dersom du har gitt feil eller mangelfulle opplysninger om for eksempel målepunkt ID, navn eller målernummer, vil nettselskapet kunne avvise meldingen fra Midt Kraft Buskerud. Vi må da innhente nye opplysninger fra deg og sende en korrigert melding til nettselskapet. I så fall vil det kunne gå ytterligere 2 uker fra nettselskapet har mottatt den korrigerte meldingen før leverandørskiftet settes i verk, men hvis alt er korrekt fra starten vil leverandørskiftet ta ca. 2 uker.

 • Hva er målepunkt ID, og hvorfor er denne så viktig?
  • Målepunkt-ID er et nummer på 18 siffer som er målepunktet, dvs boligen, hytta o.l. sin unike identifikasjon. De første 10 siffer er like for alle, og derfor oppgir noen aktører bare de siste 8. Din målepunkt-ID finner du på fakturaen fra ditt nettselskap. Når ulike selskaper i bransjen utveksler elektroniske meldinger som gjelder ditt målepunkt, er det dette nummeret som blir brukt. Det er derfor svært viktig at dette er korrekt. Opplysninger som blir utvekslet på denne måten er blant annet måleravlesninger.

 • Er det bare én pris på strøm?
  • Noen ganger kan det virke som om kraftleverandørene kun har ett kraftprodukt og én strømpris til kundene. Hos Midt Kraft Buskerud kan du som husholdningskunde velge tre forskjellige produkter avhengig av hvilke ønsker du har. Les mer om disse under produkter.

 • Hva er årlig fastbeløp?
  • Årlig fastbeløp kan sammenlignes med abonnementsavgiften for telefon. Fastbeløpet er på kr. 297,50.- pr. år og er uavhengig av forbruk. Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader til fakturering m.m.

 • Hvordan påvirker fastbeløpet kraftprisen?
  • Når det er et årlig fastbeløp på kraft, er det viktig å illustrere hva dette beløpet betyr for kraftprisen pr. kWh, særlig ved prissammenligninger. Jo større forbruk, jo mindre andel vil et fastbeløp bety. I de fleste kraftprisdatabaser er standard utregningseksempel basert på et årlig forbruk på 20 000 kWh.

   Fastbeløpet hos Midt Kraft Buskerud er på 297,50 kr/år. Ved fordeling av dette beløpet pr kWh ved forskjellige årsforbruk vil følgende beløp komme i tillegg til kraftprisen.

   Ved 10 000 kWh/år: 3,0 øre/kWh
   Ved 20 000 kWh/år: 1,5 øre/kWh
   Ved 30 000 kWh/år: 1,0 øre/kWh

 • Kan jeg få avtalegiro hos Midt Kraft Buskerud?
  • Ta med deg en faktura du har fått fra oss til din bank. Vi anbefaler at den er så ny som mulig. Deretter ordner banken resten.

 • Kan jeg få månedlig betaling på strømregningen?
  • Etter å ha tegnet avtale på avtalegiro med banken, kan du ta kontakt med oss for å få månedlige trekk.

 • Får jeg to regninger på strøm når jeg er kunde hos Midt Kraft Buskerud?
  • Du må fortsatt betale nettleien til det lokale nettselskapet selv om du får kraftleveranse fra Midt Kraft Buskerud. Nettselskapet er ansvarlig for at du har leveranse av strøm til din bolig. Det er ingen forskjell i pris eller service fra nettselskapet selv om du bytter til Midt Kraft Buskerud som kraftleverandør. Kunder som har sitt nettabonnement i Modum eller Sigdal får felles faktura for netteleie og kraft fra Midt Nett Buskerud.

 • Hvor skal jeg levere måleravlesningen når jeg er kunde hos Midt Kraft Buskerud?
  • Målerstand er det det lokale nettselskapet som er ansvarlig for å innhente og videresende til Midt Kraft Buskerud. Midt Kraft Buskerud mottar disse avlesningene ca. 3 uker etter at du har lest av måleren og vi benytter disse i vår fortløpende avregning.

 • Når blir jeg som kraftkunde hos Midt Kraft Buskerud avregnet?
  • Avregning og fakturering skjer i henhold til bestemmelsene i NVEs "Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester". Husholdningskunder og hyttekunder over 8.000 kWh årlig avregnes etterskuddsvis annen hver måned. Unntaket er kunder i forsyningsområder der netterier har 4 avlesninger årlig, hvor avregning skjer kvartalsvis. Næringskunder med timesmåling avregnes etterskuddsvis hver måned. Øvrige kunder avregnes en gang årlig, med kvartalsvis a konto faktura som kommer til fradrag i årsvaregningen. Kunder i Modum og Sigdal får kraft avregnet på felles faktura med nettleie fra Midt Nett Buskerud.

 • Hva er a-konto?
  • A-kontoregningene beregnes ut i fra det antatte årsforbruket, som vi får oppgitt fra ditt nettselskap. Det terminvise a-kontobeløpet beregnes ut i fra antatt årsforbruk, som vi får oppgitt fra ditt nettselskap. Beløpet kan variere i størrelse over året i takt med svingningene i forbruket i nettorådet. Innbetalt a-konto kommer til fradrag på årsavregningen etter nyttår.

 • Hvilke kontraktsvilkår gjelder?
  • Først og fremst gjelder de vilkår som avtales direkte mellom deg som kunde og Midt Kraft Buskerud. Som kontraktsvilkår for øvrig gjelder Midt Kraft Buskeruds "Standard avtale om levering av elektrisk kraft". Bestemmelser i direkte, særskilt avtale med den enkelte kunde gjelder i tilfelle motstrid foran bestemmelser i "Standard avtale om levering av elektrisk kraft".

 • Hvorfor har jeg fått to fakturaer, rett etter hverandre?
  • Hvis du får oppstart i slutten av en termin, vil du motta to fakturaer med tett mellomrom, en for resten av den terminen kundeforholdet startet, og en for neste termin.

 • Hva gjør jeg når jeg flytter?
  • Meld fra om flyttingen til nettselskapet ditt, de vil gi beskjed videre til oss. Hvis du ønsker "å ha med deg" din nåværende kraftleveringsavtale med Midt Kraft Buskerud til din nye bolig, må du gi oss beskjed om din nye adresse og målepunkt-ID på denne adressen.

 • Når får jeg sluttavregning?
  • Sluttavregning får du når du har meldt fra til nettselskapet om at du skal flytte, eller når du skifter til en annen kraftleverandør. Du vil motta sluttavregningen så snart vi har mottatt opphørsmelding og avlesning fra ditt nettselskap.

 • Hva hvis jeg angrer på at jeg tegnet en Fastprisavtale?
  • Ved avtaler om leveranse av elektrisk kraft inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted har privatpersoner angrerett i henhold til lov om angrerett og opplysningsplikt m.v. (angrerettsloven), og § 1-5 i Midt Kraft Buskeruds "Standard avtale om levering av elektrisk kraft". Ved inngåelse av ny avtale vil kunde som har angrerett etter loven (gjelder avtaler med bindingstid) snarest mulig etter avtaleinngåelsen få tilsendt angrerettskjema med opplysninger om angreretten, fremgangsmåten ved og virkningene av å benytte angreretten.

 • Hvordan avslutter jeg en kraftavtale?
  • Du må ha tegnet kontrakt med en ny kraftleverandør, denne sender så en elektronisk melding til nettselskapet om når ny avtale starter. Nettselskapet vil da be deg om å lese av måleren på byttedatoen og oppgi målerstanden. Melding om dette sender nettselskapet både ny og gammel kraftleverandør. Normalt tar det ca. 2 uker før et bytte settes i verk.

 • Hvilke faktorer inngår i strømprisen?
  • Den samlede prisen man som kunde betaler for sitt strømforbruk, består av tre deler: Nettleien, kraftprisen og avgifter til Staten.

   Som kunde har du avtale med to selskaper; Nettselskapet som leverer kraften fysisk til huset (i Modum og Sigdal er det Midt Nett Buskerud), og kraftleverandøren (Midt Kraft Buskerud) som anskaffer kraften og selger den til deg.

   Ettersom dette er to ulike aktører, vil hvert av selskapene sende sin egen faktura for å få betalt for de tjenestene de tilbyr. Noen nettselskap tilbyr fellesfaktura hvor de to beløpene er spesifisert.
   For Midt Kraft Buskerud sine kraftkunder i Modum og Sigdal faktureres kraft sammen med nettleien fra Midt Nett Buskerud. For våre kraftkunder utenfor dette området blir kraften fakturert fra Midt Kraft Buskerud og nettleie fra det lokale nettselskapet.

   Nettleien er relatert til det lokale nettselskapets kostnader med å føre kraften frem til kunden. Myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), regulerer nettleiens størrelse.
   Kraftprisens sammensetning vil variere, avhengig av hvilken type kontrakt du har valgt.

   Det er to ulike avgifter til Staten - forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift. Disse avgiftene er inkludert i nettleien og kraftprisen. Det er kraftprisen som kan endres ved å skifte leverandør eller kontraktstype, og det er således bare denne komponenten du kan påvirke som kunde.

 • Hvordan fungerer markedet for elektrisk kraft?
  • Markedet for elektrisk kraft fungerer litt annerledes enn andre markeder. Dette er fordi elektrisk kraft MÅ leveres gjennom et ledningsnett.

   Ideen er at det er mulig å la mange tilbydere av elektrisk kraft konkurrere om å gi kundene de beste tilbudene/prisene på elektrisk kraft, men når det gjelder nettet er det annerledes. Det er bare ett elektrisitetsnett innenfor hver geografiske region, og alle kunder som har boliger, bedrifter osv. plassert innenfor denne regionen, MÅ ha nettilknytning og nettleieavtale med det selskapet som eier nettet i vedkommende region. Nettselskapene konkurrerer derfor ikke om kundene, nettselskapet får alle kunder som befinner seg innenfor det området nettselskapet har fått konsesjon for å drive nettet i. Ettersom nettselskapene ikke konkurrerer om prisene seg i mellom, kunne de teoretisk sett ta hvilken pris de ønsket for nettjenestene. Slik er det ikke. Ettersom nettselskapene har et lokalt monopol på leveranse av nettjenester, har myndighetene streng prisregulering av nettselskapenes tariffer. Nettselskapene får årlig fastsatt en øvre inntektsramme av myndighetene, og de må tilbakeføre til kundene i form av lavere nettariffer det nettselskapet måtte ha fått inn på nettariffer som overstiger denne inntektsrammen.

   Når du har et hus med et elektrisk anlegg som er tilknyttet nettet og du har nettleieavtale med det lokale nettselskapet, er du ute på den markedsplassen hvor du selv kan velge din kraftleverandør. Du kan inngå avtale med en hvilken som helst leverandør av elektrisk kraft som tilbyr deg kraft og som myndighetene har gitt omsetningskonsesjon for leveranse av elektrisk kraft. Nettselskapet skal belaste deg for den samme nettariff uansett hvilken kraftleverandør du har. Dette har de plikt til i henhold til energiloven.

   Kraftleverandøren leverer kraft i henhold til den avtalen han har inngått med deg. Egentlig er dette litt misvisende. Det er nettselskapet som rent fysisk leverer kraften til ditt hus, bedrift osv, med kraftleverandøren har du gjort en avtale om hvilken pris du skal betale for den kraften du bruker. Din kraftleverandør står ansvarlig økonomisk for den kraften du forbruker, og må anskaffe denne enten ved egen kraftproduksjon eller kjøp i engrosmarkedet. Kraftleverandøren fakturerer deg for ditt forbruk av elektrisk kraft i henhold til den pris dere har avtalt og de måleravlesninger kraftleverandøren får fra ditt nettselskap.

 • Fordeler med eFaktura
  •  Med eFaktura slipper du å taste inn lange KID-nummer, beløp og kontonummer selv.

   - Fakturaen kommer ferdig utfylt i nettbanken din og alt du behøver å gjøre er å gå inn
     å godkjenne betalingen.

   - Siden eFakturaen sendes elektronisk sparer vi miljøet samtidig som det gir deg mulighet
     til å betale dine regninger uansett hvor du er så lenge du har tilgang på en PC.

   - Fakturaene lagres i nettbanken din så du kan gå tilbake å se på tidligere fakturaer.

   Hvordan komme igang?

   - Du trenger en eFaktura referanse for å komme i gang, denne finner du på den siste    
     fakturaen du har mottatt fra oss eller ved å kontakte oss.

   - Bestill så eFaktura selv i din nettbank

Strømavtaler tilpasset deg. Sjekk priser

Måleravlesning, prøveavregning, fakturaoversikt, med mer.
» Glemt passord
» Opprett passord

KUNDESERVICE

32 78 32 78

post@midtkraft.no

Design og utvikling av Catch Media.