Jobb i Midtkraft

Midtkraft AS er et konsernselskap og eies med 66,6% av Modum kommune og 33,4% av Sigdal kommune med de to 100% heleide datterselskapene Midtkraft Nett AS og Midtkraft Strøm AS. Det er ca. 50 ansatte i konsernet.

Midtkraft Nett AS drifter og vedlikeholder strøm- og fibernettet i Modum og Sigdal. Nettet består av ca. 70 km regionalnettlinjer, 390 km høyspentlinjer, 210 km høyspentkabel, 660 km lavspentlinjer, 690 km lavspentkabel og 800 nettstasjoner. Selskapet har over 13.300 nettkunder, hvor de fleste nå har fått installert automatisk måleravlesning. Det transporteres årlig ca. 250 GWh til kundene gjennom selskapets nett.

Midtkraft Strøm AS er den lokale kraftleverandøren i Modum og Sigdal kommuner. Selskapet har som målsetting å tilby husholdninger og næringsvirksomhet i regionen kraft og varmepumper til konkurransedyktige priser, samtidig som det skal sikres en rimelig avkastning på de verdier som ligger i selskapet.

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top